Araştırmacılara

Tubitak destek programlarına ilişkin önemli döküman ve bilgilere portaldan erişebilirsiniz.

ARDEB Programları hakkında detaylı Bilgiler için tıklayınız

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ    

PROJE GRUBU

1501-SANAYİ AR-GE DESTEĞİ

1505- ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

1507-KOBİ AR-GE DESTEĞİ

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEĞİ

KOSGEB-AR-GE İNOVASYON DESTEĞİ

Yürütücü Kurum

Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri

Üniversite

KOBİ’ler (Bu teşvikten max.3 kez yararlanabilir.)

Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri

KOBİ’ler

Proje Yürütücüsü

Şirket Personeli-Yetkilisi

Akademisyen

Şirket Personeli-Yetkilisi

Şirket Personeli-Yetkilisi

Şirket Personeli-Yetkilisi

Proje Konusu

Sanayi’de gerçekleştirilen Ar-Ge Projeleri

*Sanayinin Ar-Ge ihtiyacını karşılamak için üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları

KOBİ’de gerçekleştirilen Ar-Ge Projeleri

Ülkemizin öncelikli alanlarından seçilen projelerin konu ve kapsamı, çağrı duyurularıyla belirtilir.

KOBİ’de gerçekleştirilen Ar-Ge Projeleri

Akademisyenin Rolü

Danışman

Yürütücü

Danışman

Danışman

Danışman

Firmanın Rolü

Yürütücü

Müşteri Kuruluş

Yürütücü

Yürütücü

Yürütücü

Proje Destek Üst Limiti

YOK

1.000.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi Hariç)

500.000 TL

Çağrı duyurusunda belirtilir.

450.000TL (geri ödemesiz)

300.000 TL (geri ödemeli)

Destek Süresi

Max 36 ay

Max 24 ay

Max 18 ay

Çağrı duyurusunda belirtilir.

Max 24 ay

Destek Oranı

%60

KOBİ:%75

SANAYİ:%60

%75

KOBİ:%75

SANAYİ:%60

%75 Satın alınacak makine ve teçhizat; yerli malı olarak belgelendirildiğinde, destek oranına % 15 ilave edilir.

Destek Kapsamı

*Ar-Ge harcamaları yanında pilot tesis ve deneme üretimini de destekler.

*Ülke içindeki üniversiteler, kamu, özel sektör, vb. Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

*Ar-Ge harcamaları yanında pilot tesis ve deneme üretimini de destekler.

*Projeye katkısı karşılığında Müşteri Kuruluşa proje bütçesinden hizmet alımı faturası karşılığı ödeme yapılabilir. (Her dönem bütçesinin %10 unu geçemez.

*Ar-Ge harcamaları yanında pilot tesis ve deneme üretimini de destekler.

* Ülke içindeki üniversiteler, kamu, özel sektör, vb. Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

*Ar-Ge harcamaları yanında pilot tesis ve deneme üretimini de destekler.

*Ülke içindeki üniversiteler, kamu, özel sektör, vb. Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge Hizmet giderleri

*Projenin genel giderleri (Toplam bütçenin % 10’u)

 

*Ar-Ge harcamalarının yanında kira, başlangıç sermayesi desteği mevcuttur.

*100.000 TL’ye kadar proje geliştirme desteği( sinai ve fikri haklar başvurusu, kongre ve fuar desteği, eğitim, proje danışmanlığı)

 

Başvuru Tarihleri

Her zaman yapılabilir.

Her zaman yapılabilir.

Her zaman yapılabilir.

Çağrı duyurusunda belirtilir.

Her zaman yapılabilir.

Harcama Yetkilisi

Şirkete aittir.

Yürütücü kurum adına hesap açılır, harcamalar proje yürütücüsü tarafından yapılır.

Şirkete aittir.

Şirkete aittir.

Şirkete aittir.

PROJE GRUBU

1501-SANAYİ AR-GE DESTEĞİ

1505- ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

1507-KOBİ AR-GE DESTEĞİ

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEĞİ

KOSGEB-AR-GE İNOVASYON DESTEĞİ

Ödeme Zamanları

Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde TÜBİTAK’tan ödeme talep eder.

TÜBİTAK+Firma:6 ‘şar aylık dönem başlarında hesaba ödeme yapar.

Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde TÜBİTAK’tan ödeme talep eder.

Firma önce harcamayı yapar, 6 aylık dönemler halinde TÜBİTAK’tan ödeme talep eder.

Firma önce harcamayı yapar, KOSGEB’den ödeme talep eder.

Fikri Hakların Paylaşımı

Ortaya çıkması muhtemel fikri ve sinai tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilebilir.

Ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kuruluşa devredilebilir. Yürütücü kuruluş u hakları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müşteri kuruluşa kullandırabilir.

Ortaya çıkması muhtemel fikri ve sinai tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilebilir.

Ortaya çıkması muhtemel fikri ve sinai tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilebilir.

 

 

 

İlgili Web Sayfası

1501 Sanayi Ar-Ge Desteği

1505 Üniversite Sanayi İşbirliği

1507 KOBİ Ar-Ge Desteği

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Desteği

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği

Faydalı Linkler

1501 Sanayi Ar-Ge Desteği Videosu-1

1501 Sanayi Ar-Ge Desteği Videosu-2

1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Sunumu

 

1501 1505 1507 Bilgilendirme Videosu

TEYDEB Genel Sunum

 

TÜBİTAK 1003-1511 TÜBİTAK ÇAĞRI PLANLAMASI (2015-2017)

 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı başlatılmıştır. TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunmaktadır. 

1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir. Çıkılacak çağrılar konusunda araştırmacılara yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur. Bu taslaktan Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Gıda; Otomotiv; Sosyal ve Beşeri Bilimler; Enerji; Makine İmalat; Sağlık ve Su Teknoloji alanlarına ve çağrı frekanslarına ulaşılabilmektedir.

TÜBİTAK 1003-1511 KARŞILAŞTIRMASI

 

1003-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Yürütücü Kurum

Üniversite

Türkiye’de Yerleşik Sermaye Şirketleri

Programın Amacı

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi ve destelenecek projelerle ülkemizde teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi amaçlandırılmaktadır.

Akademisyenin Rolü

Yürütücü

Danışman

Proje Bütçesi Üst Limit

Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL

Çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek Oranı

%100

KOBİ:%75

SANAYİ:%60

Başvuru Tarihleri

Çağrı duyurusunda belirtilir.

Çağrı duyurusunda belirtilir.

Özgünlük/Yenilikçilik Tanımı Kapsamı

Bu program kapsamında önerilecek projelerden; ilgili bilim -teknoloji alanlarındaki literatür taraması ve değerlendirmesi yapılarak proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususların ortaya konulması gerekmektedir.

Ayrıca proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı ve çağrı programıyla ilişkisi kurularak projenin özgün değeri(  bilimsel kalitesi, farklılığı, yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkıda bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Bu programda yayımlanan çağrı duyurusundaki kapsamda önerilecek projelerden en az ulusal düzeyde, ürün ve/veya süreçte getireceği yenilik(ler)i ortaya koyması ve hedeflenen yeniliğin pazar ve sektördeki( yurtiçinde veya dışında) benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

Çağrı Programı amaç ve Hedeflerine Katkısı

Özgün Değeri

Yöntemi

Yapılabilirliği

Yaygın Etkisi

Çağrı Konu ve Kapsamına Uygunluğu

Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Fikri Hakların Paylaşımı

Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan fikri ürün üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının tamamı, Fikri Ürün Bildirim Formunda belirtilen oranlar dâhilinde Proje Personeline ve/veya Bursiyere aittir.

Desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenirse kuruluşa devredilebilir. Bu durumda kuruluş, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde ettikleri fikri mülkiyete konu hakların Türk Patent Enstitüsü nezninde kendi adına tescili için gerekli işlemleri yapar.

İlgili TÜBİTAK Sayfası

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Desteği

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Desteği

 
Türkçe